Ba bước Đăng ký

Bước 1

Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử - Ký đóng dấu và scan quyết định ra ảnh đưa file ảnh scan vào File word để gửi đính kèm theo thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tải mẫu Xem
Bước 2

Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử trên HTKK, kết xuất ra xml và gửi online trên hệ thống thuế điện tử

Read more
Bước 3

Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu, chụp file ảnh mẫu đưa vào file word để gửi kèm thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản cứng tới cơ quan thuế. Để thuận tiện, đỡ mất thời gian các thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử được thiết lập cùng một lúc và gửi CQT 1 lần.

Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Mẫu Hóa đơn điện tử

Mẫu 1

Miễn phí thiết kế hóa đơn mẫu

Xem
Mẫu 2

Miễn phí thiết kế hóa đơn mẫu

Xem
Mẫu 3

Miễn phí thiết kế hóa đơn mẫu

Xem
Mẫu 4

Miễn phí thiết kế hóa đơn mẫu

Xem